Đảng xã hội dân chủ Đức - Lược trình 135 năm từ truyền thống đến hiện đại (1975 - 2010)

Đảng xã hội dân chủ Đức ra đời năm 1875. trở thành chính đảng độc lập đầu tiên cảu giai cấp công nhân và lao động trên thế giới. Sự kiện này đồng thời cũng mở ra cột mốc cho sự hình thành trào lưu xã hội dân chủ quốc tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC