Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005

Kinh nghiệm chỉ ra rằng việc thường xuyên đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật là một việc làm không thể thiếu và có ý nghĩa rất lớn trong quá trình ban hành, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Ở một số nước, công việc này được quy định ngay ở trong nội dung của luật và được thực hiện một cách thường xuyên bởi một cơ quan chuyên trách.1 Ở nước ta, báo cáo đánh giá 6 năm thi hành Luật Doanh nghiệp2 đã chỉ ra các đánh giá thi hành luật là rất có ý nghĩa đối với việc nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực hiện luật Doanh nghiệp 1999, cũng như đóng góp một cách thiết thực cho việc soạn thảo và thực hiện Luật Doanh nghiệp 2005. Từ bài học nói trên, Viện QLKTTƯ đã phối hợp với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư tiến hành đánh giá về tình hình 6 tháng thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư3 như sau. Báo cáo gồm 4 phần. Phần 1 là nêu tóm tắt một số nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2005. Phần 2 điểm lại những việc đã làm để thực hiện Luật và một số kết quả đáng ghi nhận; Phần 3 liệt kê những khó khăn, vướng mắc và vấn đề nổi lên trong 6 tháng thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần 4 là kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC