Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại trong mạng voip

Chương I: Tổng quan về dịch vụ VoIP Chương II: Các giao thức trong VoIP Chương III: Các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ trong VoIP Chương IV: Đánh giá chất lượng thoại trong mạng VoIP bằng mô hình - E

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC