Đánh giá chung về chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác - 2006

Cơcấu quản lí FSSP&P có quá nhiều thành viên đểcó thểlà một cơchế điều phối viện trợcó hiệu quả, nhưng đối tác lại là cơsởquá hẹp (thiếu các thành viên từkhu vực tưnhân và thương mại) đểcó thểtrởthành một diễn đàn thảo luận với các bên có liên quan trong ngành Lâm nghiệp. Ban điều hành (PSC) lại quá đông đểcó thểra quyết định hiệu quả.Các thành viên của Tiểu ban chuyên môn (TEC) lại bận rộn và các Cục/Vụphụtrách các vấn đề tổng hợp có cán bộlà thành viên của TEC nhưVụKếhoạch và VụHTQT lại không thểchú ý nhiều đến một chương trình độc lập nằm trong BộNN&PTNT, mà lại tồn tại song song với chương trình trồng mới 5 triệu ha hecta rừng (chương trình 5 triệu ha) và kếhoạch 5 năm. Việc thiếu hòa nhập FSSP&P vào các Cục/Vụchính của Bộ NN&PTNT làm cho chương trình trởnên tập trung vào các hoạt động của Văn phòng Điều phối và cung cấp viện trợkhông hoàn lại từQuĩ Ủy thác, mà không có một vai trò được thểchếhoá trong thảo luận các chính sách, kếhoạch, công tác thực hiện và ngân sách của toàn ngành. Chương trình có vẻnhưít có tiến triển hướng tới được mục tiêu giới thiệu phương thức tiếp cận qui mô ngành (SWAP), đặc biệt là việc đạt được hỗtrợngân sách ngành. FSSP&P đã hỗtrợmột khung lập kếhoạch song trùng với hệthống lập kế hoạch của Chính phủvà nhưvậy đã tạo thêm khung tách biệt với khung lập kế hoạch của BộNN&PTNT. FSSP&P không xây dựng một tiến trình đánh giá công tác của ngành, hay lập chương trình huy động nguồn lực cho các kếhoạch do Chính phủchỉ đạo, một việc mà trong bất kì hoàn cảnh nào cũng khó thực hiện được khi mà quá trình ra quyết định trong ngành đã được phân cấp. Chính phủ đã không nắm vai trò lãnh đạo điều phối viện trợcho ngành, một phần vì các nhà tài trợkhông sẵn lòng cam kết khoản mà họcó thểchi. Văn phòng Điều phối không còn lập ma trận chỉrõ các hoạt động của Chính phủvà các nhà tài trợnữa, và việc điều phối phụ thuộc vào các sáng kiến không chính thức của từng nhà tài trợ. Cũng ít có chuyển biến vềhài hòa hóa sau giai đoạn nghiên cứu, trong khi TFF trởthành một bước lùi do đưa ra các thủtục phiền toái, gây chậm trễvà các qui trình trùng lắp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC