Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam giai đoạn 1995 đến nay

Lãi suất là giá cả của quyền được sử dụng vốn trong một thời gian nhất định mà người sử dụng trả cho người sở hữu nó. Lãi suất được sinh ra là bởi lẽ người đi vay đã sử dụng vốn đó để phục vụ các nhu cầu sinh lời của mình ( trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ) trong khi người cho vay đã hi sinh quyền đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC