Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy Diezel

Chất l-ợng vận dụng của đầu máy đ-ợc thể hiện qua hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, trong đó có các chỉ tiêu về độ tin cậy, thể hiện khả năng làm việc, mức độ hao mòn, h- hỏng của các chi tiết trên đầu máy trong các điều kiện làm việc cụ thể, đặc biệt trong điều kiện ở n-ớc ta. ở các n-ớc phát triển, nghiên cứu hao mòn và đánh giáđộ tin cậy của đầu máy trong quá trình sử dụng và khai thác là vấn đề th-ờng xuyên đ-ợc cập nhật và ngày càng hoàn thiện. ở Việt Nam vấn đề này còn t-ơng đối mới mẻ, có thể nói cho đếnnay, vấn đề nghiên cứu các chỉ tiêu liên quan đến quá trình hao mòn và độ tin cậy của đầu máy vẫn ch-a đ-ợc quan tâm một cách đúng mức và ch-a có những nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống. Để góp phần làm sáng tỏ những biến đổi về tính năngkỹ thuật của đầu máy trong quá trình khai thác, cũng nh- góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng và hoàn thiện quy trình sửa chữa đầu máy, đF tiến hành các nghiên cứu liên quantới việc khảo sát hao mòn các cụm chi tiết chính trên đầu máy diezel sử dụng trong điều kiện Việt Nam, xác định các đặc tr-ng hao mòn cơ bản, trong đó có các quy luật hao mòn của chi tiết theo thời gian làm việc; đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy thông qua các h- hỏng gây gián đoạn chạy tầu trên tuyến, và nội dung các nghiên cứu đó đ-ợc giới thiệu trong cuốn sách này. Các thông số đặc tr-ng về c-ờng độ hao mòn của chitiết hoặc cụm chi tiết là cơ sở để xác định thời gian làm việc của chúng giữa hai kỳ giải thể, sửa chữa; hay nói khác, là cơ sở cho việc kiểm nghiệm và hiệu chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) chu kỳ giải thể, bảo d-ỡng, sửa chữa hiện hành của nhóm chi tiết nói riêng và của đầu máy nói chung. Căn cứ l-ợng dự trữ hao mòn, các giá trị hao mòn giới hạn và c-ờng độ hao mòn thực tế của mỗi loại chi tiết, có thể xác định đ-ợc tuổi thọ kỹ thuật hay thời hạn phục vụ của các loại chi tiết đF khảo sát. Các thông số về c-ờng độ hao mòn của các loại chi tiết còn cho phép phân tích, đánh giá chất l-ợng của các chi tiết trong quá trình vận dụng, mối quan hệ giữa điều kiện khai thác với quá trình hao mòn, cho phép dự báo đ-ợc trạng thái kỹ thuật và thời hạn làm việc hay tuổi thọ còn lại của chúng, lập kế hoạch chi phí phụ tùng vật t-dự trữ cho đầu máy trong quá trình khai thác và bảo d-ỡng, sửa chữa. Các chỉ tiêu độ tin cậy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC