Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh năm 2008

Đề tài nghiên cứu “So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu năm 2008” được tiến hành từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 05 năm 2009. Nghiên cứu tập trung phân tích và so sánh các chỉ số tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm BTC ở Bạc Liêu và Trà Vinh. Với các cách tiếp cận là phương pháp thống kê mô tả; phân tích lợi ích – chi phí; so sánh số tuyệt đối, tương đối; kiểm định Mann – Whitney; phương pháp hồi quy tuyến tính. Thông qua phương pháp thống kê mô tả có thể so sánh tình hình cơ bản của các hộ điều tra về: tuổi, học vấn, số nhân khẩu, số lao động, diện tích, năng suất, sản lượng tôm sú của nông hộ ở Bạc Liêu và Trà Vinh. Bằng phương pháp phân tích lợi ích – chi phí có thể xác định được giá trị sản xuất, giá trị sản xuất tăng thêm, thu nhập hỗn hợp trên kg tôm sú và trên mỗi ngày công lao động của nông dân. Với phương pháp kiểm định Mann – Whitney cho thấy sự khác nhau về thu nhập và chi phí nuôi tôm giữa Bạc Liêu và Trà Vinh. Phương pháp hồi quy tuyến tính cho phép xác định được các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất, thu nhập của nông hộ nuôi tôm. Thông tin nghiên cứu chủ yếu được phỏng vấn trực tiếp từ nông dân ở Bạc Liêu và Trà Vinh, các thông tin thứ cấp được tổng hợp từ Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn Bạc Liêu và Trà Vinh, từ cổng thông tin điện tử của hai tỉnh và các thông tin từ các trang web khác có liên quan. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Nông dân ở tỉnh Bạc Liêu làm ra giá trị sản xuất từ con tôm sú cao hơn so với nông dân ở tỉnh Trà Vinh, trong khi chi phí sản xuất của nông dân ở tỉnh Bạc Liêu lại thấp hơn so với nông dân ở tỉnh Trà Vinh, do vậy mà nông dân ở tỉnh Bạc Liêu đạt lợi nhuận từ con tôm sú cao hơn so với nông dân ở tỉnh Trà Vinh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC