Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại đồng bằng Sông Hồng tỉnh Hà Tây và Hải Dương năm 2003

Các nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng ở 43  xã rải rác trên toàn quốc. Trong số đó có hai tổ chức phi chính phủ quốc tế (Action  Aid và SCUK), các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam,  bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn, Viện Xã hội học (IOS), Trung tâm Chăm  sóc Sức khoẻ Ban đầu Long An, Trung tâm Dịch vụ Phát triển nông thôn (RDSC) và  Vietnam Solutions.  Ngoài ra, có hai nhà tài trợ đã tiến hành nghiên cứu bằng cách lập  các nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia trong nước dưới sự quản lý trực tiếp của  nhà tài trợ. Kiến thức và kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ và cơ quan  nghiên cứu đóng vai trò then chốt đối với chất lượng của công tác này. Một cơ chế  phối hợp đã được hình thành cho công tác đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng  đồng. Các thành viên của hầu hết các nhóm nghiên cứu đã tham gia xây dựng khung  nghiên cứu và đi đến thống nhất về mục tiêu cần đạt được trong công tác nghiên cứu  thực địa. Công tác thực địa đã được một số nhóm tiến hành thí điểm, và đề cương  nghiên cứu cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với những bài học kinh nghiệm được  rút ra. Khuôn khổ nghiên cứu cuối cùng bao quát những lĩnh vực nghiên cứu như  sau:    • Nhận thức về nghèo đói và xu hướng nghèo, nguyên nhân dẫn tới nghèo và  khả năng dễ bị tổn thương;  • Tiến bộ trong công tác tăng cường dân chủ ở cấp cơ sở, đặc biệt là mức độ các  hộ nghèo có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các quy trình xây dựng kế  hoạch và lập ngân sách;  • Những thách thức trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản, tập trung vào sự  tương tác của các hộ gia đình nghèo với các nhà cung cấp dịch vụ và các hộ  nghèo có thể được tăng cường quyền lực như thế nào để có thể yêu cầu quyền  lợi được cung cấp các dịch vụ cơ bản một cách hiệu quả hơn;  • Các cơ chế trợ cấp xã hội hiện nay (liên quan tới công tác xác định đối tượng  ưu tiên ở trên) và cách thức cải thiện các cơ chế này;   • Tình hình cải cách hành chính công ở các cấp chính quyền địa phương;  • Những thách thức trong vấn đề di dân và mối liên hệ giữa sự di chuyển của  hộ gia đình, nghèo đói và tiếp cận với dịch vụ; và,  • Thông tin về môi trường đối với người nghèo và sự thay đổi của tình hình  này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC