Đánh giá nghèo theo vùng: vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bản báo cáo này tổng hợp đánh giá định tính về đói nghèo sử dụng thông tin từ các đợt đánh giá đói nghèo có sự tham gia cấp tỉnh và phân tích định lượng dựa vào số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam cũng như các nghiên cứu và nguồn thông tin khác như Tổng điều tra nông nghiệp và nông thôn năm 2001, đợt Điều tra Y tế toàn quốc năm 2002 (VNHS), Điều tra về lao động và việc làm năm 2002 và Điều ta về động thái dân số. Mục tiêu chính của đánh giá đói nghèo là: - Cập nhật thông tin và hiểu cặn kẽ hiện trạng nghèo đói và những khía cạnh/vấn đề đói nghèo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng đói nghèo giúp Chính phủ đưa ra phương hướng trợ giúp để có thể đạt được các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam và những ưu tiên đưa ra trong Chiến lược Toàn diện về Tăng Trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS), - Đánh giá các loại hình tham gia trong việc ra quyết định và cung cấp dịch vụ cho người dân nông thôn cũng như thành thị của các chương trình hỗ trợ xã hội. - Phân tích hiệu quả của những biện pháp chính sách, cơ chế thực hiện và cung cấp dịch vụ cho người nghèo và trao đổi để tìm ra những biện pháp tốt hơn. Đánh giá đói nghèo có sự tham gia (PPA) sử dụng khung và phương pháp nghiên cứu do Nhóm hành động chống đói nghèo đưa ra được tiến hành ở ba xã thuộc tỉnh Bến Tre (đại diện vùng ven biển) và ba xã thuộc tỉnh Đồng Tháp (đại diện các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười) thông qua gặp gỡ và phỏng vấn nhân dân và lãnh đạo địa phương là lãnh đạo. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp như phỏng vấn hộ gia đình, thảo luận nhóm tập trung, nghiên cứu trường hợp, phân loại giàu nghèo, vẽ biểu đồ xu hướng, lập bản đồ xã hội, để thu thập số liệu Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp tam giác để phân tích các vấn đề dưới những góc độ khác nhau từ phía người dân, từ phí các cán bộ chủ chốt và từ các nguồn thông tin thứ cấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC