Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kết cấu hạ tầng thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thương mại hiện đại ngày nay được hiểu theo nghĩa rộng gồm thương mại hữu hình và thương mại vô hình, nó bao hàm 4 lĩnh vực sau: thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại đầu tưvà sởhữu trí tuệ. Trong phạm vi đềán này, quy hoạch kết cấu hạtầng thương mại (KCHTM) chỉ đi vào quy hoạch thương mại (QHTM) hàng hoá, mà thương mại hàng hoá ở đây không chỉlà trao đổi hàng hoá (gồm bán buôn và bán lẻ), mà còn bao gồm các hoạt động phục vụvà làm tăng quá trình trao đổi hàng hoá. Trong nền kinh tếthịtrường hiện đại, hoạt động thương mại hàng hoá ngày nay được xếp vào lĩnh vực dịch vụphân phối. Lĩnh vực phân phối là sựkết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, và lĩnh vực này không chỉ đơn thuần là giao hàng (gồm cảbán buôn và bán lẻ). Hoạt động phân phối còn cung cấp cho người tiêu dùng một loạt các dịch vụbổsung (địa điểm thuận lợi, bảo đảm vềgiao hàng, các thông tin và môi trường kinh doanh) là những dịch vụgiúp cho bên cầu có sựlựa chọn chính xác hơn, và tăng sựthuận tiện khi mua hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC