Đánh giá ô nhiễm mangan trong nước dưới đất khu vực quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh

Định vị được những vùng, tầng chứa nước nào thường nhiễm bẩn Mn, mức độ nhiễm bẩn của từng khu vực, Xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm Mn trong nước ngầm,  Đưa ra các kết quả đạt được của các công trình nghiên cứu trước đây, và căn cứ trên kết quả đó đánh giá việc ô nhiễm Mn trong nước ngầm của khu vực nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC