Đánh giá rủi ro con người đối với ô nhiễm as và kim loại nặng ở những mỏ kim loại bỏ hoang, Hàn Quốc

Khoảng 20 mẫu hỗn hợp phế phẩm( rác ) và đất được thu thập. Nồng độ tổng được xác định bởi aqua regia( HNO31ml+ HCl 3ml) Phương pháp ICO-AES và ICP-MS : As, HG-AAS: kim loại nặng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC