Đánh giá sự hài lòng về công việc của nhân viên tại Khách sạn Xanh Huế

1.Tính cấp thiết của đề tài Nguồn nhân lực chính là tài sản vô giá của các doanh nghiệp, nó quyết định thành bại hay vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Đặc biệt đối với ngành nghề dịch vụ và khách sạn, nhân viên cung cấp dịch vụ và sự tương tác giữa nhân viên với khách hàng là yếu tố quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Từ thực tế đó, tôi đã quyết định chọn đề tài “Đánh giá sự hài lòng về công việc của nhân viên tại Khách sạn Xanh Huế”. 2. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng trong công việc, luận văn đã sử dụng các phương pháp cụ thể là: phương pháp thảo luận, phương pháp điều tra và xử lý số liệu (thống kê mô tả và kiểm định, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM) 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn - Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng trong công việc của nhân viên. - Từ các số liệu thu thập thông qua quá trình điều tra phỏng vấn đã đo lường được mức độ hài lòng về công việc của nhân viên tại khách sạn Xanh Huế, với ba khía cạnh ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc bao gồm: Tiền lương và phúc lợi, môi trường làm việc và cơ hội đào tạo làm việc. - Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất được 3 nhóm giải pháp cơ bản, trong mỗi nhóm đã chỉ ra các giải pháp cụ thể mang tính khả thi cao nhằm nâng cao sự hài lòng công việc cho nhân viên trong giai đoạn 2014 -2018, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC