Đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình định

Nguồn nhânlực làyếutố quan trọng hàng đầucủasự phát triển; là tàisản vô giácủamọi quốc gia, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp. Nguồn nhân lực nằm trongtổng thểcác nguồn lực xã hội và cóvị trí đứng đầu, là tiền đềcủa các nguồnlực khác;vừa là chủ thể, vừa vớitưcách khách thểcủa quá trình phát triển. Trong nhữngnăm qua, Hoài Nhơn luôn chú trọng và quan tâm đúngmức công tác quy hoạch, đàotạo,bồidưỡng đội ngũ cán bộ, công chứctừ huyện đếncơsở và coi đây làmột nhântố quyết định thúc đẩysự đổimớibộ máy nhànước, là độnglực chủyếucủa sự phát triểnmạnh vàbềnvững để phát triển kinhtế - xãhội. Tuy nhiên, trình độvăn hóa, chuyên môn, nghiệpvụcủa đội ngũ cánbộ, công chức còn thấp và còn nhiềubấtcập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Để đáp ứng được yêucầu ngày càng caocủasự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đạihóa của huyện Hoài Nhơn trong thời gian đến, đòihỏi nguồn nhânlực trongbộ máy quản lý nhànước phải có những chuyển biến tíchcựccảvềmặtsốlượnglẫn chấtlượng. Nhiệmvụ đặt ra cho cáccấp lãnh đạo Huyện làcần phải nghiêncứu để đưa ra các chính sách,cơ chế và biện pháp thích thíchhợp nhằm thu hút, đàotạo và phát triển nguồn nhânlực có chấtlượng, đáp ứng mọi yêucầucủa tình hìnhmới. Xuất pháttừ yêucầu đó, tôi chọn đề tài: “Đàotạo nguồn nhânlực chobộ máy quản lý nhànước huyện Hoài Nhơn,tỉnh Bình ịnh” làm đề tài nghiêncứu cho luận văn thạcsỹcủa mình. Hyvọng luận văn sẽ góp phần hoàn thiện công tác đàotạo và phát triển nguồn nhânlực trongbộ máy quản lý hành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC