Đạo văn trong nghiên cứu và cách trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu

“Đạo văn là mạo nhận (pass off) công việc của một ai đó như là công việc của chính mình vì lợi ích của chính mình dù là có chủ đích hay không có chủ đích” (Carroll, 2002:9)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC