Đẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Khoảng 20, 30 năm về tr-ớc Việt Nam còn là một n-ớc nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trungmang đầy tính bảo thủ, quan liêu, bao cấp. Trong cái khuôn khổ chật hẹp đó, cácdoanh nghiệp luôn bị gò bó, hạn chế về mọi mặt, vì thế, việc mở rộng hay phát triển d-ờng nh- là điều không t-ởng đối với họ. Tr-ớc tình hình đó, Đảng và Nhà n-ớc ta đ? chủ tr-ơng thực hiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị tr-ờng định h-ớng x? hội chủ nghĩa, tạo ra những điều kiệnvô cùng thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Thực tế đ? chứng minh chủ tr-ơng mới của Đảng và Nhà n-ớc đ? tạo ra một sức bật mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp t- nhân, nh-ng còn các doanh nghiệp nhà n-ớc ? Với những t- t-ởng vẫn còn mang nặng tính bảo thủ, do vẫn còn đ-ợc bao cấp bởi Nhà N-ớc và nhiều mặt hạn chế khác, các doanh nghiệp nhà n-ớc đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động cũng nh- phát triển của mình. Hơn thế nữa doanh nghiệp nhà n-ớc lại chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp ở n-ớc ta vì thế cùng với quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà n-ớc doanh nghiệp nhà n-ớc , Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà n-ớc là một quá trình tất yếu của Việt Nam – một quốc gia với nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu, bởi vì việc sắpxếp và chuyển một số doanh nghiệp nhà n-ớc thành công ty cổ phần tiến lên hình thành các tập đoàn, công ty đa quốc gia đủ mạnh, hoạt động có hiệu quả ở thị tr-ờng trong n-ớc để đổi mới khu vực kinh tế nhà n-ớc ở nhiều quốc gia, vùng l?nh thổ trên thế giới. Nhận thức rõ đ-ợc tầm quan trọng của công việc cổ phần hóa –doanh nghiệp nhà n-ớc ở n-ớc ta và từ những kiến thức, lý luận đ? đ-ợc trang bị ở tr-ờng kết hợp với kiến thức thực tế, em đ? chọn đềtài: Đẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà n-ớc ở Việt Nam để nghiên cứu trong tiểu luận của mình. Tuy nhiên cổ phần hoá doanh nghiệp nhà n-ớc là một vấn đề mang tính quốc gia, cần phải đ-ợc nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC