Đẩy mạnh cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước.Trong một môi trường mới,điều kiện cơ chế quản lý thay đổi,khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế Nhà nước đã bộc lộ những yếu kém và lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng.Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới cho thấy,Cổ phần hóa có vai trò rất quan trọng trongviệc đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước,nhất là những nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam.Cổ phần hóa có tác động mạnh mẽ và rấthiệu quả đến việc khai thác,sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và con người để phát triển sản xuất kinh doanh,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy Cổ phần hóa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới và phát triển DNNN nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Tìm hiểu CPH DDNN ở nước ta,để thấy được những thành công và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện ,em đã chọn "Đẩy mạnh cổ phần hóamột bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" làm đề tài cho bài tiểu luận kinh tế chính trị. Kết cấu bài viết gồm: I.LỜI MỞ ĐẦU II.NỘI DUNG Phần I : Cơ sở lý luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 1.Khái niệm,mục tiêu và thực chất cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Phần II : Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua 1.Một số kết quả đạt được 2.Những vấn đề nảy sinh 3.Nguyên nhân Phần III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình CPH DNNN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC