Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020

Nguồn nhân lực là một trong những nhân tốquan trọng ñểphát triển kinh tếxã hội của các quốc gia. Đào tạo nghềcho lao ñộng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ñất nước. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước rất quan tâm ñến phát triển giáo dục ñào tạo nói chung và công tác ñào tạo nghề nói riêng ñể phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hiện nay công tác ñào tạo nghềvẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đểcó lực lượng lao ñộng có trình ñộ tay nghề cao ñáp ứng nhu cầu phát triển của ñất nước thì ñẩy mạnh công tác ñào tạo nghềlà vấn ñềvô cùng cần thiết. Quảng Ngãi ñang trên ñà phát triển có nhu cầu vềnhân lực khá lớn, tuy nhiên cơcấu lao ñộng qua ñào tạo hiện nay chưa phù hợp cho một tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp. Do vậy, việc ñẩy mạnh công tác ñào tạo nghềlà việc làm thiết thực hiện nay nhằm tạo ra một ñội ngũnhân lực ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh và các vùng phụcận. Vì vậy, cả vềmặt lý luận và thực tiễn, cảvềý nghĩa giáo dục và ý nghĩa kinh tế cho thấy cần phải gấp rút có một chiến lược vềnhân lực, trong ñó việc “Đẩy mạnh công tác ñào tạo nghềcủa Tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2010 - 2020” là vấn ñềthiết yếu. Đó cũng là lý do tôi chọn ñề tài này làm luận văn tốt nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC