Đề án Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của các quốc gia trong thời đại ngày nay. Quá trình toàn cầu hóa khu vực và thế giới đã dẫn đến hội nhập kinh tế trên phạm vi quốc tế. Quá trình hội nhập được diễn ra trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Điều này khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên sôi nổi, đa dạng và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn. Hội nhập trong lĩnh vực kế toán là một tất yếu khách quan, được xem là một trong những cơ sở nền tảng và tiền đề đối với sự thành công của quá trình hội nhập. Quá trình này đã tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, học hỏi các kinh nghiệm quản lý kinh tế của các nước bạn và những đàn anh đàn chị đi trước, kết hợp với thực trạng nền kinh tế nước ta để có thể rút ra được những bài học quý giá nhất là điều cần thiết trong thời kì đang phát triển của Việt Nam. Do đó Chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” của Việt Nam được ban hành, cùng với hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp không ngừng được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh tế. Tuy nhiên trong sự biện chứng của quả trình hội nhập và phát triển, có nhiều vấn đề mới phức tạp nảy sinh từ thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng chưa được quy định hoặc quy định chưa cụ thể rõ ràng trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán về doanh thu bán hàng. Điều này có thể dẫn đến các sai sót trong việc hạch toán doanh thu bán hàng gây ra các tác hại khó lường trước được cho các doanh nghiệp và việc quản lý kinh tế của nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC