Đề án Biện pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VIBank

1. Lý do chọn đề tài Quá trình hội nhập quốc tế đồng nghĩa với việc cạnh tranh trong nền kinh tế nói chung, lĩnh vực ngân hàng nói riêng, sẽ ngày càng ra tăng, các ngân hàng nước ngoài sẽ mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động ở nước ta bằng nhiều phương thức khác nhau. Trong đó hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong những phương thức nằm trong hoạt động cho vay cũng đang phổ biến ở nước ta. Cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong hai phương thức cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các DN hiện nay. Nhưng nó vẫn còn một số vấn đề còn hạn chế. Đó là lý do vì sao em đã chọn đề tài này : Biện pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích bao trùm của đề tài là: Sử dụng các công cụ kinh tế học để nghiên cứu hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng của ngân hàng quốc tế VIB. Phục vụ cho sản xuất kinh doanh của DN, từ đó đề suất một giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn vốn vay, tháo gỡ được các khó khăn về tài chính của các DN trong một thời gian ngắn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đất nước . Để đạt được mục đích chung nêu trên , đề tài nhằm giải quyết và đạt được những mục đích cụ thể sau : • Vận dụng lý luận của kinh tế học để phân tích hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB đối với các DN . • Phân tích thực trạng hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng TMCP Quốc tế -VIB tới các DN , phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong quá trình vay vốn của DN. • Đề suất một số kiến nghị để hoàn thiện và phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng DN nhằm giúp các DN tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình vay vốn , tiếp cận thuận lợi hơn tới các nguồn vốn vay để từ đó nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của DN. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đề án lấy đối tượng nghiên cứu nguồn tín dụng từ Ngân hàng TMCP Quốc tế - VIB. Với đối tượng cho vay vốn là các DN. 4. Dự kiến đóng góp của đề án • Phân tích rõ them cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến cung và cầu tín dụng của các DN. • Đưa ra quan điểm về phát triển thị trường cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD) trong nền kinh tế hiện nay. 5. Kết cấu của đề án . Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , đề án gồm 3 chương : Chương I: Cơ sở lý luận chung về cho vay theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng Thương mại ( NHTM). Chương II: Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế - VIB chi nhánh Lý Thường Kiệt. Chương III: Biện pháp mở rộng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế-VIB chi nhánh Lý Thường Kiệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC