Đề án Đánh giá thực trạng việc thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

(Bản scan) Trên thế giới nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này bao gồm đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FPI). Trong khi nguồn vốn thúc đẩy FDI có vai trò trực tiếp thúc đẩy sản xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC