Đề án Đầu tư của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Từ khi đường lối Đổi mới được thực hiện, khu vực tư nhân đã được thừa nhận là một bộ phận không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Bằng những đóng góp đáng kể của mình trong những thành tựu phát triển kì diệu của nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm đổi mới, khu vực tư nhân đã tự khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước ta thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Con đường phát triển phía trước mà Việt Nam phải trải qua còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Trên con đường đó, khu vực tư nhân sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, sức đóng góp to lớn của mình cho mục tiêu chung. Với lý do đó, em đã lựa chọn đề tài: “Đầu tư của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam” cho đề án môn học kinh tế đầu tư. Đề tài này sẽ làm sáng tỏ vai trò của hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đề xuất một số kiến nghị đối với nhà nước ta nhằm hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động đầu tư của khu vực này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC