Đề án Giải pháp thực hiện hiệu quả Phát triển dịch vụ tài chính Ngân hàng giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn TP HCM

Thứ nhấtt:Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống hiện có: - Dịch vụ tín dụng; - Tài trợ thương mại; - Dịch vụ huy động vốn; - Dịch vụ thanh toán; - Dịch vụ ngoại hối; - Dịch vụ ngân qũy; - Các dịch vụ ngân hàng khác; Thứ hai: Phát triển và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại. Bao gồm: - Công nghệ tin học; - Công nghệ viễn thông; - Các thiết bị xử lý giao dịch tự động(ATM, máy đọc thẻ.). Thứ ba:Phát triển mạnh để có bước đột phá các dịch ngân hàng điện tử. Đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến hoạt động thanh toán; dịch vụ thẻ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC