Đề án Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay

Ngày nay các thông tin kế toán có vai trò ngày càng quan trọng. Những nhà đầu tư, những nhà quản lý,nhà kinh tế, chủ ngân hàng,và những người quản lý nhà nước điều dựa vào các thông tin kế toán để đưa ra các quyết định định hướng hoạt động kinh doanh cũng như nền kinh tế.Chính vì vậy có rất nhiều công trình,các đề tài nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong lĩnh vực kế toán nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh nghiệp hiện nay. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác nhau. Một trong những nguy cơ gặp phải đó là vấn đề không thu hồi được các khoản phải thu (phải thu các khoản cho vay, phải thu của khách hàng) Nếu doanh nghiệp không dự kiến được các tổn thất từ việc không thu được các khoản phải thu này cũng như không chuẩn bị nguồn để bù đắp thiệt hại thì sẽ rất khó khăn và lúng túng trong hoạt động của mình chính vì vậy mà đặt ra yêu cầu phải có kế toán dự phòng phải thu khó đòi. Ở Việt Nam chế độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi được bộ tài chính qui định cũng như hướng dẫn cụ thể và không ngừng được hoàn thiện.Nhưng liệu chế độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay có phù hợp với thực tiễn cũng như đã hoàn thiện hay chưa? Trước câu hỏi đó tôi đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay”. để nghiên cứu. Đề án được chia làm 3 phần Phần 1:Cơ sở lý luận của kế toán dự phòng phải thu khó đòi Phần 2:Chế độ hiện hành về kế toán dự phòng phải thu khó đòi Phần 3:Một số ý kiến nhận xét và các biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự phòng phải thu khó đòi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC