Đề án Một số giải pháp để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư

Thị trường chứng khoán ( TTCK ) tuy mới được thiết lập ở Việt Nam được 5 năm, nhưng đã được thiết lập ở các nước Châu Âu như: Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và mãi đến thế kỷ 19 TTCK mới ra đời ở nước Mỹ. Đến nay, TTCK đã được thiết lập ở hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường và có thể nói TTCK gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, không có một nước nào có nền kinh tế phát triển mà không có sự hoạt động của TTCK. Nhận thức được điều đó, ngay từ khi chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệm và mô hình TTCK trên thế giới, Việt Nam đã thiết lập, vận hành và phát triển TTCK.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC