Đề án Những vấn đề xã hội - Nhân văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 2005 -2010

Khoa học tựnhiên và công nghệcũng mang tính phổbiến, nhưng tính phổbiến của khoa học xã hội và nhân văn thì cao hơn rất nhiều, bởi lẽkhoa học xã hội và nhân văn là khoa học vềcon người và cộng đồng người. Trong đời sống, không phải lúc nào ta cũng dùng đến những tri thức vềlượng giác, vềhoá học, v.v., nhưng xưa nay, phàm làm bất kỳviệc gì thì cũng phải động chạm đến những hiểu biết vềcon người và cộng đồng người, cho nên kiến thức khoa học xã hội và nhân văn hiện hữu ởkhắp mọi nơi và cần đến ởkhắp mọi nơi. Trong phạm vi một quốc gia, một công trình nghiên cứu khoa học tựnhiên và công nghệgiỏi lắm chỉcó vài trăm người đọc (in được vài trăm bản) thì một công trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thường có tới vài nghìn, thậm chí vài vạn người đọc. Tất nhiên, nói đến tính phổbiến của khoa học xã hội và nhân văn đây là nhìn trên tổng thể, không phải mọi ngành khoa học xã hội và nhân văn đều có tính phổbiến như nhau (chẳng hạn, khảo cổhọc, ngôn ngữhọc, Hán-Nôm có tính chuyên sâu khá cao). Trong mỗi ngành thì lại tuỳtheo phân môn, theo đềtài mà tính phổbiến sẽkhác nhau. Mặc dù thế, cũng không thểdựa vào tính chuyên sâu của một sốngành hoặc phân môn đểphủnhận tính phổbiến của các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC