Đề án Phân tích đặc điểm cấu tạo và khai thác kĩ thuật thiết bị KFZ –2005D, tại phòng mô phỏng và kết nối máy tính với các thiết bị năng lượng

Cùng v ới sự phát triển không ngừng c ủa khoa học kĩ thuật. Ng hành công nghệ ô tô cũng đạt đ ược những tiến bộ v ượt bậc. Việc áp dụng những côn g nghệ hiện đại để nâng cao tính năng k ĩ thuật cũng nh ư hiệu quả kinh tế luôn l à những ưu tiênhàng đầucủa các nhà sản xuất ô tô. Nghành công nghiệp ô tôcủa việt nam phát triển chậm h ơn so v ới các nước trên thế giới, nhưng hiện nay những công nghệ hiện đạ i của ng ành công nghiệp này đã được sử dụng trong quá tr ình sản xuất xe ở việt nam. Nh ư công ngh ệ đánh lửa điện tử, phun xăng đi ện tử Việc áp dụng những công nghệ này có r ất nhiều ưu điểm về tính kinh tế cũng như tính năng kĩ thuật của động cơ thể hiện qua công suất động cơ nhạy cảm với điều khiển, tiết ki ệm nhiên liệu, lượng khí độc hại thoát ra ngoài môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay quá tr ình hoạt động của các động c ơ hiện đại được điều khiển bởi bộ điều khiển điện tử trung tâ m gọi là ECU, đặc biệt l à điều khiển quá tr ình cung cấp nhiên liệu cho động c ơ hoạt động. Nhiên liệu cung cấp cho đ ộng cơ luôn được tính toán phù h ợp để đạt được tỷ lệ hòa khí tối ưu, và đạt được tỷ lệ h òa khí mong muốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC