Đề án Phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020

Thời gian qua đàn lợn trong cả nước luôn có sự tăng trưởng, tổng đàn từ 21,8 triệu con năm 2001 tăng lên 26,9 triệu con năm 2006, tăng bình quân đạt 4,9%/năm. Tại thời điểm 01/8/2006, các vùng có số đầu lợn nhiều theo thứ tự là: vùng ĐBSH có 7,2 triệu con, chiếm 26,7% tổng đàn cả nước; Đông Bắc 4,5 triệu con, chiếm 16,8%; ĐBSCL 4,0 triệu con, chiếm 14,8%; Bắc Trung Bộ 3,8 triệu con, chiếm 14,2%; ĐNB 2,8 triệu con, chiếm 10,5%; DHMT 2,0 triệu con, chiếm 7,6%; Tây Nguyên 1,4 triệu con, chiếm 5,2%; Tây Bắc 1,1 triệu con, chiếm 4,3%. Mười tỉnh có số đầu lợn lớn nhất là Thanh Hoá 1,34 triệu con, Đồng Nai 1,24 triệu, Nghệ An 1,18 triệu, Hà Tây 1,13 triệu, Thái Bình 1,05 triệu, Bắc Giang 1,03 triệu, Hải Dương 0,87 triệu, Nam Định 0,83 triệu, Bình Định 0,63 triệu, Hải Phòng 0,61 triệu. Tổng đàn lợn nái tại thời điểm 01/8/2006 là 4,33 triệu con (chiếm 16,2% tổng đàn), tăng 455 ngàn con so với cùng kỳ năm 2005.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC