Đề án Phát triển kinh tế du lịch thành phố lào cai giai đoạn 2011 – 2015

Giai đoạn 2006-2011 du lịch của thành phố đã phát triển thành ngành kinh tế năng động trong cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố. Năm 2010, khách du lịch đến với thành phố Lào Cai đạt trên 310 nghìn lượt (khách quốc tế là 77.000 lượt), tăng 23,4% so với năm 2009. Cả giai đoạn tăng bình quân trên 12,4%/năm. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 296 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11% tổng doanh thu thương mại - dịch vụ; Chiếm 5,5% trong cơ cấu GDP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC