Đề án Thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên của các doanh nghiệp Việt Nam

1. Tính tất yếu của việc nghiên cứu đề án Cao su là cây công nghiệp dài ngày được đưa vào trồng ở nước ta từ năm 1987. Đến nay, cây cao su được trồng khá rộng rãi và trở thành một mặt hàng nông sản xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam . Cây cao su thích nghi tốt với điều kiện đất dai và khí hậu ở nước ta đặc biệt ở các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên rất phù hợp với sinh trưởng và phát triển của cây cao su. Trong các năm qua, ngành cao su đã nhận được rất nhiều ưu ái từ nhà nước để phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như ngày nay, việc thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên còn gặp nhiều khó khăn như: yếu tố về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ chế biến, tự do hoá kinh doanh sản xuất, các chính sách thuế quan cùng với cơ cấu sản phẩm cao su, và việc đa dạng hoá sản phẩm sản xuất thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém. Do đó thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên là việc làm quan trọng, nâng cao được chất lượng sản phẩm và giá trị xuất khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong chiến lược xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2010-2105. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên ở Việt Nam, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và hạn chế trong việc thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng này. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Là thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn của xuất khẩu cao su tự nhiên Việt Nam do các yếu tố chủ quan là doanh nghiệp cũng như các yếu tố khách quan từ bên ngoài thị trường tác động. 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Là hoạt động xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu Vận dụng phương pháp thống kê, phân tích để từ đó rút ra các kết luận, các giải pháp làm cơ sở cho việc nghiên cứu. 5. Kết cấu của đề án Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,danh mục các từ viết tắt, danh mục các bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị thì bài viết gồm 3 chương sau: Chương 1: Những vấn đề chung về thúc đẩy xuất khẩu. Chương 2: Thực trạng thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên của các doanh nghiệp Việt Nam. Chương 3: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC