Đề án Thực trạng Bảo Hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các Giải pháp hoàn thiện để phát triển

Đảm bảo khả năng tài chính cho việc chi trả viện phí và các khoản chi phí khác trong quá trình khám chữa bệnh là một việc rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong xã hội, trong trường hợp họ không may mắc phải rủi ro về sức khoẻ. Bảo hiểm y tế ra đời đã đảm nhiệm được công việc đó, với hai hình thức tự nguyện và bắt buộc Bảo hiểm y tế đã góp phần rất lớn vào công tác chăm sóc sức khoẻ của mọi người trong xã hội. Để hiểu rõ thêm về thực trạng cũng như tình hình triển khai của nhánh Bảo hiểm y tế tự nguyện ở nước ta hiện nay, em đã chọn đề tài: “Thực trạng Bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển”. Đề tài gồm các phần sau: Phần I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ. Phần II: THỰC TRẠNG BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Phần III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC