Đề án Thực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại

Thực hiện nghị quyết Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với đường lối phát triển kinh tế mới đã khơi dậy tiềm năng, huy động mọi nguồn lực của các tầng lớp dân cư để phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Là một ngành có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam từ sau năm 1988 đến nay đã có nhiều bước tiến đổi mới sâu sắc: từ hệ thống ngân hàng một cấp chuyển thành hệ thống ngân hàng hai cấp, tách riêng chức năng quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và chức năng kinh doanh (Hệ thống các Ngân hàng thương mại), đa dạng hoá về loại hình, sở hữu, từng bứơc hiện đại hoá các khâu nghiệp vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ và thực sự đi vào hoạt động kinh doanh tiền tệ. Hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần tích cực trong việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, qua đó làm tăng vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Điều này đã được Đảng - Chính phủ đánh giá cao. Cùng với công cuộc đổi mới của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói chung, hệ thống các ngân hàng thương mại nói riêng đã không ngừng cải tiến phương thức hoạt động nhằm thu hút nguồn vốn trong các tầng lớp dân cư để cung ứng vốn cho nền kinh tế và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ nhằm phục vụ sự nghiệp đổi mới của nền kinh tế. Qua thời gian nghiên cứu học tập tại trường cùng với việc thu thập thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM” làm đề án môn học . Vì thời gian có hạn và khả năng trình độ còn hạn chế, đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thày, cô giáo và các bạn đọc quan tâm để đề tài hoàn thiện hơn. Kết cấu của đề tài gồm : Phần I: Lời mở đầu Phần II: Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương I: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường Chương II: Thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Chi Nhánh Láng Hạ. Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Chi Nhánh Láng Hạ nói riêng và NHNo& PTNTnói chung. Phần III: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC