Đề án Thực trạng và một số giải pháp về chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Tiến trình hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang được khởi động và chở thành một xu hướng chung , xu hướng tất yếu của thời đại. Thời điểm ra nhập khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA) đang tới gần buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các sức ép cạnh tranh lớn và từ nhiều phía, nhiều cấp độ. Việc trang bị cho mình một khả năng cạnh tranh là một yêu cầu và đòi hỏi không thể thiếu. Vấn đề cạnh tranh hiện đại đặt ra nhiều những đòi hỏi về các yếu tố của cạnh tranh trong đó chất lượng sản phẩm luôn được coi là một nhân tố bền vững và cơ bản nhất. Chính vì vậy, việc cải tiến đổi mới chất lượng sản phẩm đối với các Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa của AFTA là một vấn đề mang ý nghĩa sống còn. Vì vậy, việc làm rõ những thực trạnh, những tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp cả ở tầm vi mô và vĩ mô đối với các chính sách các chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm có một ý nghĩa quan trọng không chỉ với các Doanh nghiệp mà còn đối với cả nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và ra nhập AFTA.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC