Đề án Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Thị trường tài chính Việt Nam trong những năm gần đây đang chứng kiến bước phát triển nhanh chóng của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng không ngừng tăng vốn, tăng dư nợ tín dụng, mở rộng mạng lưới chi nhánh hoạt động. trong nỗ lực cải thiện tình hình hoạt động của bản thân để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh mạnh mẽ khi Việt Nam hoàn toàn gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Là trung gian tài chính trong nền kinh tế, đối tượng của hoạt động ngân hàng chính là vốn, và qui mô vốn của ngân hàng sẽ quyết định lợi nhuận mà nó kiếm được. Việc tìm kiếm, huy động vốn luôn giữ vai trò hết sức quan trọng vì nó liên quan tới việc duy trì & mở rộng thị phần, từ đó là sức cạnh tranh vàtiềmnăng pháttriển củangân hàng. Trong khuôn khổ đề tài “Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam” xin giải quyết hai vấn đề: Phần thứ nhất là các vấn đề mang tính lí luận: các thành phần trong vốn của một ngân hàng thương mại nói chung, đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng; Phần thứ hai dựa trên cơ sở xem xét thực tiễn thị trường tài chính tín dụng Việt Nam trong những năm vừa qua từ đó rút ra những biện pháp để tạo lập vốn cho ngân hàng một cách hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC