Đề cương bài giảng Tài liệu điện tử và quản lý tài liệu điện tử

lưu trữ điện tử • làthông tin được ghi lại,được làm ra hay nhận được trong quá trình triển khai (bắt đầu), thực hiện hay hoàn tất một hoạt động của cá nhân hay của cơquan, tổ chức và bao gồm nội dung, bối cảnh và cấu trúc đủ để cung cấp bằng chứng về hoạt động đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC