Đề cương dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý phát triển kinh tế - xã hội

Dự án nhằm hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và điều hành Nhà nước của lãnh đạo tỉnh, tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, chỉ đạo cho các: Sở, ban, Ngành của tỉnh trong từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Các năng lực được hình thành thông qua Dự án này sẽ đóng góp trực tiếp cho các công ty quy hoạch phát triển ngành nói riêng và chiến lược tổng thể phát triển KT-XH của toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung đạt tính hiện thực cao nhất. Các kiến thức về quản lý, chỉ đạo lẫn kỹ thuật hiện đại được giới thiệu ở Dự án dự định sẽ từng bước được chuyển giao cho các cơ quan chức năng tham gia Dự án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC