Đề tài Ảnh hưởng của Chirp phi tuyến đối với xung dạng Gauss trong buồng cộng hưởng Laser CPM

Tổng quan về laser màu; mode trong buồng cộng hưởng laser; các phương pháp đồng bộ mode. Nghiên cứu về Laser màu CPM, cách tạo chirp và bù trừ chirp do các yếu tố như tán sắc vận tốc nhóm, sự tự điều biến pha, sự nén xung trong và ngoài buồng cộng hưởng. Khảo sát ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng gauss trong buồng cộng hưởng của laser CPM: ảnh hưởng của chirp phi tuyến qua môi trường chất hấp thụ bão hòa; ảnh hưởng của chirp phi tuyế nqua môi trường khuếch đại; ảnh hưởng của chirp phi tuyến qua không gian ba chiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC