Đề tài Ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Hòa chung với xu thế quốc tế hóa của thế giới, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Quá trình hội nhập này tác động không nhỏ tới những yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật, có những quy phạm pháp luật quốc tế được nội luật hóa, và có những quy định của pháp luật Việt Nam sửa đổi để có thể phù hợp với thế giới. Trong đó, quá trình hội nhập quốc tế đã có những tác động nhất định đến các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng của Luật đất đai 2003. Nước ta đã học tập được nhiều kinh nghiệm của nước ngoài trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và nghiên cứu để làm rõ vấn đề này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC