Đề tài Bán và thuê lại tài sản cố định là thuê tài chính

Đặc điểm: - Được ghi nhận khi tài sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán (VAS 06.31) Mục đích của giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính: - Để giúp các doanh nghiệp giải quyết được sự khó khăn về vốn → khi bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính thì vừa có tài sản để sử dụng vừa có vốn để SXKD, rất có lợi đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC