Đề tài Báo chí tham gia giáo dục nhân cách sống cho con người trong xã hội hiện đại

Đất nước ta đang nỗ lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. Báo chí là phương tiện truyền tải thông tin, là công cụ đắc lực, là vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng góp phần làm tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân. Báo chí giúp cho công chúng có cái nhìn đúng đắn, toàn vẹn nhất về những sự việc, sự kiện diễn ra trong đời sống. Qua đó tác động vào nhận thức từ đó làm thay đổi hành vi của công chúng góp phần vào việc giáo dục hình thành nhân cách sống tốt cho con người khi các giá trị đạo đức nhân văn của con người đang bị xuống cấp. Báo chí đang ngày càng đóng vai trò quan trọng là phương tiện truyền tải thông tin, nâng cao hiểu biết của con người, giáo dục hình thành nhân cách sống tốt đẹp cho con người hướng tới một xã hội văn minh phát triển. Là một sinh viên báo chí tôi thấy đề tài: “Báo chí tham gia giáo dục nhân cách sống cho con người trong xã hội hiện đại” là một đề tài hay và bổ ích. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC