Đề tài Bảo hiểm kết hợp con người - Giải pháp nhằm thúc đẩy nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 –CN Bảo Minh HN

Khi nền kinh tế phát triển, đời sống con người ngày một nâng cao thì những rủi ro mà con người có nguy cơ gặp phải cũng ngày càng có xu hướng gia tăng. Đứng trước thực tế đó, con người cần có những biện pháp nhằm bảo vệ sự an toàn của chính bản thân mình và của cả cộng đồng. Nhiều biện pháp đã được áp dụng song hữu hiệu nhất vẫn là bảo hiểm với các loại hình như BHXH, BHYT. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm các loại hình này còn bộc lộ nhiều hạn chế về phạm vi, đối tượng. Bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại ra đời đã phần nào khắc phục được những khiếm khuyết đó, đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến bảo hiểm con người phi nhân thọ. Nhận thức rõ vấn đề trên, các Công ty bảo hiểm đã nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bảo hiểm con người với các đặc điểm khác nhau. Trong số các Công ty đó, Bảo Minh cũng đã tiến hành triển khai và hoàn thiện nhiều nghiệp vụ bảo hiểm con người nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tạo thế cạnh tranh trên thị trường góp phần vào mục đích nhân văn cao cả. Xuất phát từ những lý do trên, cùng với sự khuyến khích của các cô chú cán bộ trong phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội, trong thời gian thực tập tại đây, em đã lựa chọn đề tài : “Bảo hiểm kết hợp con người - thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Với phạm vi của đề tài, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu như sau: Chương I: Tổng quan về nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người . Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại văn phòng khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội. Chương III: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC