Đề tài Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) thành lập từ năm 1934, sau khủng hoảng hàng loạt của hệ thống ngân hàng Mỹ. Ở Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) được thành lập năm 2000 Tháng 5 năm 2002, Hiệp hội BHTG Quốc tế ra đời đã đánh dấu sự phát triển của hoạt động BHTG trên toàn thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC