Đề tài Bảo vệ quyền của phụ nữ trong việc ly hôn

Trong tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước" (1884), Ph. Ăngghen đã chỉ ra rằng trong ba hình thức bất bình đẳng nhất của lịch sử nhân loại (bất bình đẳng chủng tộc, giai cấp, giới) thì quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ chính là nguồn gốc đích thực về mặt lịch sử và xã hội của những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong quan hệ vợ chồng. Từ dó, ông đã xây dựng quan điểm về giải phóng phụ nữ là muốn giải phóng phụ nữ thì phải xây dựng xã hội mới - xã hội không còn áp bức bóc lột của người này với người khác, của giai cấp này với giai cấp khác. Như vậy để xây dựng xã hội công bằng văn minh thì vấn đề quan trọng luôn được đặt ra là phải giải phóng phụ nữ, phải đảm bảo cho phụ nữ được bình đẳng với nam giới trên mọi phương diện. Trên cơ sở đó vấn đề bảo vệ quyền của phụ nữ đã được nhiều văn bản pháp lý quy định như: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền 1948, Công ước về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa 1966, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966, Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 1979 (cedaw),. Những công ước đó đã được nhà nước ta thông qua. Bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ cũng được ghi nhận trong các văn bản của nhà nước từ những bản Hiến pháp 1946, 1959, 1986 đến Hiến pháp hiện hành 1992 và trong Luật hôn nhân gia đình đầu tiên của nhà nước đến Luật hiện hành năm 2000. Pháp luật hôn nhân và gia đình ngoài việc bảo vệ quyền bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng còn bảo vệ quyền làm mẹ của người phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của bà mẹ trong trường hợp ly hôn. Trong khuôn khổ bài tiểu luận của mình tôi sẽ không đi vào việc bảo vệ quyền của phụ nữ trong Luật hôn nhân và gia đình mà chỉ đi sâu vào vấn đề "Bảo vệ quyền của phụ nữ trong việc ly hôn" để có thể hiểu rõ được những chính sách của pháp luật dành cho phụ nữ trong việc ly hôn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC