Đề tài Biến động một số rầy chống cánh trong năm ở khu vực phía nam

Có một sự tương quan chặt giữa mật số mật số rầy chổng cánh và số lượng chồi non lượng chồi non của cây có múi. Mật số rầy Mật số rầy thường rất cao sau mỗi đợt ra đợt ra chồi non. Tuy nhiên mật số rầy chũng rầy chũng giảm khi mưa nhiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC