Đề tài Bước đầu nghiên cứu quy trình và hiệu quả của việc áp dụng phần mềm Vilis trong quản lý thông tin đất đai tại thành phố cao lãnh

Tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai hiện nay tại thành phố Cao Lãnh. Đánh giá quy trình của phần mềm ViLIS trong công tác quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh. So sánh hiệu quả của quy trình quản lý đất đai trước và sau khi ứng dụng phần mềm ViLIS. Đưa ra quy trình quản lý đất đai mới bằng phần mềm ViLIS tại thành phố Cao Lãnh. Hướng đến việc quản lý thông tin đất đai bằng phần mềm ViLIS mang lại hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC