Đề tài Các biện pháp can thiệp của Chính phủ với các yếu tố ngoại vi tiêu cực

Can thiệp của Chính phủ: Yếu tố ngoại vi tác động đến việc cung cấp và hưởng thụ các loại hàng hóa công thuần túy mà việc loại trừ là việc không thể thực hiện hay chi phí tốn kém. Thị trường tư nhân không thể giải quyết được các yếu tố ngoại vi một cách thỏa đáng những vấn đề xuất phát từ các quyền về tài sản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC