Đề tài Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lap động tại bưu điện huyện Tủa chùa

(Bản scan) Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì vấn đề tồ chức lao động là một trong những công việc thực sự cần thiết trong quá trình quản lý, điều hành sàn xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu và là yếu tố quan trọng nhất đôi với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Việc tổ chức lao động sao cho phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động, làm cho người lao động phấn khới hào hứng yên tâm công tác và đạt năng suất chất lượng cao, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp là việc hết sức càn thiết. Vi vậy trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cần phải tổ chức lao động khoa học, nham góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả, tích luỹ và phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động tái sàn xuất sức lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC