Đề tài Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 3 Nghệ An

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, quản lý và sử dụng vốn luôn là vấn đề được quan tâm đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vì để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi doanh nghiệp đều cần phải có một lượng vốn nhất định để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu và mua sắm các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất như : sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vốn có vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trình độ quản lý và sử dụng vốn ở mỗi doanh nghiệp là tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp nào làm ăn có hiệu quả, doanh nghiệp nào làm ăn chưa tốt. Vốn được quản lý tốt sẽ phát huy khả năng sinh lời, đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho doanh nghiệp với chi phí bỏ ra thấp nhất. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nước ta thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau đã phát triển mạnh cả về quy mô và số lượng. Tuy nhiên do vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơ chế bao cấp trước đây nên năng lực và trình độ quản lý còn yếu kém, hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp còn thấp. Đất nước ta đang mở cửa để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp . Vì chỉ có quản lý và sử dụng tốt vốn thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An, được sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo Công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế, đồng thời từ tình hình thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đã học. Qua đó thấy được tầm quan trọng và tính bức xúc của vấn đề tổ chức và quản lý sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An nói riêng. Với mong muốn được góp phần vào việc hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty, em đã chọn đề tài: "Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An". Nội dung của đề tài gồm 3 phần chính: Phần I: Vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phần II: Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC