Đề tài Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - Hải phòng

1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Đất nước ta đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên đánh dấu một thời kì cả dân tộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội Đảng IX đã khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về GD&ĐT. Đến Đại hội Đảng X tiếp tục chỉ rõ: "Giáo dục phải nhằm đào tạo những con người Việt Nam có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, có năng lực, bản lĩnh để thích ứng với những biến đổi của xã hội trong kinh tế thị trường, những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".[42] Như vậy chỉ có phát triển giáo dục thì mới mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước. Bởi lẽ giáo dục nói chung, dạy học nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đó là những người lao động có kỹ thuật, có tay nghề thành thạo, có khả năng thích ứng, khả năng giao tiếp - được đào tạo và bồi dưỡng bởi nền giáo dục tiên tiến gắn với khoa học công nghệ hiện đại. Mà muốn phát triển giáo dục và đào tạo thì cần phải chú ý ngay bậc học đầu tiên - bậc học nền tảng - bậc tiểu học. Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học là tạo ra nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Vì vậy mục tiêu phát triển giáo dục tiểu học từ nay đến năm 2020, Nghị quyết Tung ương II đã chỉ rõ: “ Cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học”. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học, phải xây dựng một nền giáo dục theo định hướng: “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”. Muốn thực hiện định hướng này phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó đổi mới công tác quản lý giáo dục là một giải pháp quan trọng. 1.2. Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng và nòng cốt trong các nhà trường nói chung, nhà trường tiểu học nói riêng. Bởi lẽ hoạt động chủ yếu của nhà trường là hoạt động chuyên môn, vì vậy tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy. ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển giáo dục nói chung. Có thể nói hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của các trường tiểu học hiện nay. Do đó, quản lí hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong quá trình quản lí của người hiệu trưởng. 1.3. Chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào quá trình quản lí của người hiệu trưởng đối với tổ. Các tổ chuyên môn trong nhà trường do hiệu trưởng thành lập và ra quyết định công nhận để giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện chương trình đào tạo của nhà trường. Sự quản lý của hiệu trưởng đối với tổ chuyên môn là kim chỉ nam cho hoạt động của tổ để đạt được mục đích của nhà trường. Qua nhiều năm công tác ở trường tiểu học, từ giáo viên đến tổ trưởng chuyên môn, rồi là người quản lý nhà trường, bản thân tôi thấy rõ vai trò quyết định của việc quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động của tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Xuất phát từ những lý do trên, tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu đề tài: "Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - Hải phòng" 2 - Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn và các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên đề của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng . - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng để nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học trong trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng. 3- Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học. 4- Giả thuyết khoa học: Công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng đã đạt được những kết quả nhất định, làm cho chất lượng dạy học được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, còn có những điều chưa phù hợp và bất cập nhất định. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý phù hợp sẽ nâng cao được chất lượng hoạt động tổ chuyên môn , nhờ đó nâng cao được chất dạy học của nhà trường. 5 - Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.1. Xây dựng cơ sở lí luận của đề tài. 5.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng một số trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng . 5.3. Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng tiểu học và khảo sát tính khả thi của các biện pháp đó. 6 - Phạm vi nghiên cứu: 6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: Do điều kiện thời gian đề tài chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng một số trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng . 6.2. Giới hạn về khách thể điều tra: - Đại diện Phòng giáo dục: 3 đồng chí. - 30 cán bộ quản lý của 10 trường tiểu học trong quận Hồng Bàng – Hải Phòng . - 51 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của 10 trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng. - 95 giáo viên trong các trường tiểu học của quận Hồng Bàng – Hải Phòng . 6.3. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Các trường TH của quận Hồng Bàng – Hải Phòng . 7- Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Phân tích, nghiên cứu các tài liệu có liên quan. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra viết, tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia. - Các phương pháp toán thống kê : Dùng một số công thức toán thống kê để xử lí kết quả nghiên cứu nhằm rút ra kết luận khoa học. 8- Dự kiến cái mới của đề tài: - Phát hiện thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng. - Đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trong các trường tiểu học quận Hồng Bàng – Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC