Đề tài Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

(Bản scan) Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa (thực hiện lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu) trong thời gian 10 năm trở lại đây. Việc nghiên cứu đề tài sẽ có khả năng áp dụng tốt cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đề tài sẽ giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thể tham khảo trong việc nghiên cứu hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý kinh doanh, có cách thức và cơ chế quản lý phù hợp đối với từng phương thức kinh doanh thương mại ở doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Nhà nước tạo cho các doanh nghiệp có được cơ sở pháp lý thuận lợi để phát triển sản xuất - kinh doanh, tránh được những lúng túng, bị động trong việc thực thi chính sách của Nhà nước. Ngoài lời nói đầu, kết luận và các phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về phương thức kinh doanh thương mại. Phần thứ hai: Thực trạng áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phần thứ ba: Các giải pháp chủ yếu nhằm áp dụng hiệu quả các phương thức kinhdoanh thương mại của doanh nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC